HOT LINE

Potřebujete poradit?
Neváhejte nás kontaktovat
tel. 603827898
email: info@lezeckavystroj.cz

 
 

OOPP proti pádu

Ochranné pracovní prostředky
– povinný předpis


Ochranné pracovní prostředky musí zaměstnavatel poskytovat podle seznamu zpracovaného na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště. Jde o vnitřní předpis (vnitrofiremní opatření), který musí vydávat každý zaměstnavatel, i kdyby zaměstnával třeba jen jednoho zaměstnance.


Přihlédne nejen ke konkrétním podmínkám pracoviště, ale i k vlastnostem jednotlivých OOPP (§ 104 odstavec 5 ZP).

ZHODNOCENÍ RIZIKa úpravu seznamu pro poskytování OOPP provede zaměstnavatel znovu, jakmile dojde ke změnám na pracovišti, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v důsledku zavedení nové technologie, vzniku nových nebo změně dosavadních pracovních podmínek.

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY SE POUŽÍVAJÍ TEHDY, nelze-li rizika práce vyloučit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními, metodami a postupy např. organizace práce. Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanec používal současně více ochranných prostředků, musí být prostředky vzájemně slučitelné.

ROZSAH VYBAVENÍ ZAMĚSTNANCŮ OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY musí vždy odpovídat povaze vykonávané práce a pracovním podmínkám. Podmínky používání OOPP musí být stanoveny zaměstnavatelem na základě závažnosti a četnosti rizika, charakteristiky pracoviště a parametrů příslušného ochranného prostředku. Tyto podmínky může stanovit též příslušný orgán státní inspekce práce.

Ochranný prostředek je určen pro osobní užívání zaměstnancem. Jeho použití pro více zaměstnanců je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

ZAMĚSTNAVATEL MUSÍ INFORMOVAT ZAMĚSTNANCE O RIZICÍCH, před kterými ho přidělované ochranné prostředky mají chránit. Zaměstnanci musí být seznámeni a proškoleni s používáním ochranných prostředků. Je-li to vhodné, musí být též provedeno praktické předvedení jejich používání a zaměstnancům musí být zpřístupněny návody vydané k používání těchto prostředků.

ZAMĚSTNAVATEL PŘED VYDÁNÍM OOPP MUSÍ ZHODNOTIT, zda ochranné prostředky splňují všechny požadavky, jak je vyžadují nové předpisy.

Zhodnocení by mělo obsahovat zejména:

- analýzu a odhad pracovních rizik, kterým se nelze vyhnout jiným způsobem, než přidělením ochranných prostředků (např. rizika fyzická, chemická, biologická),
- požadavky na ochranné prostředky z hlediska účinnosti proti daným rizikům (je třeba uvážit též rizika, která tyto prostředky mohou event. představovat samy o sobě),
- srovnání vlastností vybraných OOPP s uvedenými požadavky na odstranění rizik.

VYHODNOCENÍ RIZIK PRO VÝBĚR A POUŽITÍ OOPP BY MĚLO ZAHRNOVAT jednotlivé části těla (např. hlava, horní a dolní končetiny), které je nutno chránit ochrannými prostředky. Současně by měl zaměstnavatel uvést v předpise (seznamu), který k tomu účelu vydá, jednotlivé ochranné prostředky určené k použití a dále práce a činnosti, které vyžadují poskytování OOPP.

Vzor:

Předpis k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

V předpise zaměstnavatel např. uvede:

1. Jednotlivými OOPP  pro ochranu proti pádu z výšky: – ochranné přilby, zachycovací postroj, spojovací prostředek s tlumičem pádu ...
2. Práce a činnosti, které vyžadují poskytování OOPP, jsou např.: práce ve výškách, práce na staveništi, trhací práce, těžba dříví, zemní práce (vyžadují ochranné přilby), lešenářské práce, práce v lese a na střechách (vyžadují ochrannou obuv), práce při kování a obrábění kovů, při lisování kovů a skla (chrániče sluchu), svářecí, brousicí a rozbrušovací práce (ochranné brýle, obličejové štítky nebo stínítka) apod.
3. Druhy prací a činností, při nichž se poskytují mycí, čisticí a dezinfekční prostředky..... (Uvést druhy prací a druhy těchto prostředků v potřebném množství).