HOT LINE

Potřebujete poradit?
Neváhejte nás kontaktovat
tel. 603827898
email: info@lezeckavystroj.cz

 
 
  • Školení - OSVČ
    Školení - OSVČ

Školení - OSVČ

Školení osob samostatně výdělečně činných

Na základě kterého právního předpisu má OSVČ bez zaměstnanců povinnost školení BOZP?

OSVČ, která pracuje sama, nemá povinnost školení. Pracovněprávní a bez­pečnostní předpisy ukládají pouze zaměstnavateli školit v oblasti BOZP zaměstnance a zaměstnancům ukládají povinnost účastnit se školení BOZP. Tato povinnost je ale dána jen ve vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec, je upravena ustanovením § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce.

 

Rozsah povinností vztahujících se z oblasti BOZP na OSVČ určuje ustanovení § 12 zákona č. 309/2006 Sb. Na OSVČ se vztahuje § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 zákona č. 309/2006 Sb. Ustanovení § 103 zákoníku práce o povinnostech zaměstnavatele na úseku BOZP ani ustanovení § 106 zákoníku práce o právech a povinnostech zaměstnance na úseku BOZP se na OSVČ nevztahuje, OSVČ není ani zaměstnavatel, ani zaměstnanec, takže jí tyto úkoly ukládat nelze.
OSVČ si odpovídá za život a zdraví sama sobě a má i trestní odpovědnost (jako každá jiná osoba), že nesmí svým konáním ohrozit bezpečnost a zdraví jiných osob. Proto si musí OSVČ především provádět sama sobě prevenci rizik a sama sobě ukládat si opatření k odstranění možného rizika poškození zdraví. Taktéž příslušná školení např. školení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách si musí OSVČ zajistit sama. Nutnost tato školení absolvovat jsou jednak ve vlastním profesním zájmu OSVČ a jednak jsou důležitá při pracích dodavatelským způsobem na pracovištích třetích stran.

Práce ve výškách

Právní úprava práce ve výškách vychází nyní z nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Bylo tedy vydáno ještě za účinnosti starého ZP, ale podle ustanovení § 23 zákona č. 309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek BOZP“) bude platit do vydání nového prováděcího nařízení vlády.

Zásady, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci byli chráněni proti pádu nebo zřícení a na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak pak byly přesunuty do zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ale neztratily na významu. Ba naopak jejich platnost byla rozšířena ještě na osoby vyjmenované v ustanovení § 12, konkrétně na

  • zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje,
  • fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu,
  • spolupracujícího manžela nebo dítě zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje nebo fyzické osoby, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu,
  • fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí.

 

Orgány inspekce práce tedy dnes mohou kontrolovat, taktéž  např. fyzické osoby /OSVČ/ zda dodržují zásady bezpečného chování při práci ve výškách a jejich nedodržení mohou pokutovat.

Nakonec je i pro problematiku práce ve výškách důležité i nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Statistiky úrazovosti totiž jasně dokazují, že úrazy způsobené pádem z výšky jsou nejčastější právě při stavebních pracích. Z jedné zprávy o činnosti orgánů inspekce práce a stavu v oblasti bezpečnosti práce zpracované Státním úřadem inspekce práce, která byla předložena vládě vyplývalo, že z kontrolních zjištění prováděných ve stavebnictví vyplývá, že se částečně zlepšila situace při provozování technických zařízení díky novým typům lešení, strojů a zařízení, ale přetrvává liknavost podnikatelských subjektů při plnění povinností zaměstnavatele, převážně v oblasti školení zaměstnanců, v oblasti vyhledávání, hodnocení a odstraňování rizik a v oblasti vzájemné informovanosti o rizicích na staveništích, kde pracují zaměstnanci více zaměstnavatelů společně.

JUDr. Eva Dandová